Morfologia krwi

Badanie morfologiczne krwi

Morfologia (z angielskiego complete blood count, w skrócie CBC) to najbardziej podstawowe badanie krwi, wykonywane w celach diagnostycznych oraz profilaktycznych. Morfologia polega na ilościowej oraz jakościowej ocenie występujących w krwi elementów morfotycznych.

Czym są elementy morfotyczne?

Elementy morfotyczne to upostaciowione i podstawowe składniki krwi. Zalicza się do nich:
– Erytrocyty, zwane inaczej czerwonymi krwinkami bądź ciałkami, czyli krwinki wytwarzane w czerwonym szpiku kostnym. Są to wyspecjalizowane komórki o ograniczonym metabolicznie.
– Leukocyty, czyli krwinki białe. Są to żywe komórki, które podzielić można na krwinki obojętnochłonne (neutrofile), kwasochłonne (eozynofile) oraz zasadochłonne (bazofile). Do leukocytów zalicza się także limfocyty i monocyty.
– Trombocyty, nazywane także płytkami krwi lub krwinkami płytkowymi, będące małymi fragmentami cytoplazmy oderwanymi od wielkich komórek szpiku nazywanych megakariocytami.

Sposób wykonania badania morfologicznego

Do morfologii niezbędne jest pobranie 5ml krwi żylnej z dodatkiem EDTA. Dokonuje się tego poprzez nakłucie żyły, zwykle w zgięciu łokciowym. Inną metodą jest pobranie krwi poprzez płytkie nakłucie krwi do rurki kapilarnej.

Wskazania do wykonania badania morfologicznego krwi

Morfologia to najczęściej wykonywane badanie krwi, po pierwsze w celach profilaktycznych, po drugie diagnostycznych. Do najczęstszych powodów kierowania na morfologie zaliczyć można:
– podejrzenie choroby zakaźnej,
– podejrzenie stanów zapalnych,
– podejrzenie skazy krwotocznej,
– podejrzenie niedokrwistości, nadkrwistości i krwotoku wewnętrznego,
– diagnostyka i kontrola innych chorób i schorzeń.

Analiza wyników badania morfologicznego

W trakcie analizy wyników morfologii krwi brane są pod uwagę następujące wskaźniki: RBC, MCV, MCH, MCHC, WBC, PLT, HGB, HCT. Obowiązujące normy dla poszczególnych wskaźników znaleźć można między innymi w Internecie, jednak należy pamiętać, że można analizować ich w oderwaniu od innych elementów diagnostyki. Dokładna analiza i interpretacja wyników powinna być przeprowadzona przez odpowiedniego lekarza, który zna konkretny przypadek. Analiza ilościowa składników znajdujących się w układzie krwionośnym odbywa się albo przy pomocy automatu, albo ręcznie pod mikroskopem (jest to tak zwany rozmaz). W wynikach badań może też pojawić się wartość MID, oznaczająca ilość składników, które nie mogły być zidentyfikowane w procesie analizy.

 

This entry was posted in .

You may also like...

Comments are closed.